Informace pro učitele

Vážená paní profesorko, vážený pane profesore,

Obracíme se na Vás jako na referenta FO, či lépe řečeno jako na osobu ochotnou i letos organizovat na Vaší škole Fyzikální olympiádu.

Soutěž je tradičně pořádána pro studenty středních škol, a to v kategorii A pro studenty 4. ročníků, resp. oktáv osmiletého studia, v kategorii B pro 3. ročníky, v kategorii C pro 2. ročníky a v kategorii D pro 1. ročníky čtyřletých středních škol, a opět odpovídajícím způsobem pro studenty víceletých gymnázií.

Letos proběhne již 57. ročník FO a chceme Vás opět požádat o spolupráci při jeho organizaci. Ta se skládá z následujících bodů:

 1. Nově Vám elektronicky zasíláme řešení úloh kategorií A až G. Zadání je k dipozici na webu FO. Prosíme Vás, abyste zadání úloh dali k dispozici studentům – zájemcům o FO. Chtěli bychom Vás požádat, abyste dle řešení úlohy opravili a obodovali do stanoveného termínu. Jistě je zbytečné připomínat, že autorská řešení úloh byste měli držet v tajnosti až za termín odevzdání úloh na Krajský výbor a že blízká podobnost autorských a studentských řešení by Vám měla být podezřelá. Naopak chceme zřetelně připomenout, že FO je soutěž individuální a nikoli kolektivní, a tak byste neměli přijmout a Krajskému výboru odeslat zcela shodná studentská řešení. Kritéria úspěšnosti řešitele v domácím kole jsou:
  • alespoň 5 úloh (vč. experimentální úlohy) ohodnocených minimálně 5 body (z 10 možných),
  • seriózní pokus o řešení experimentální úlohy, byť třeba i neúspěšný (za méně než 5 bodů).
 2. Termíny, kdy studenti odevzdávají úlohy na škole, si učitel určuje sám, nicméně prosíme Vás, abyste dodrželi termíny odevzdání opravených úloh Krajské komisi v Praze závazně tak, jak jsou uvedeny na webových stránkách KK FO Praha, totiž:
  • do 4. ledna 2016 pro kategorii A, resp.
  • do 30. března 2016 pro kategorie B, C, D, resp.
  • do 9. března 2016 pro kategorie E, F
  Termíny jsou stanoveny tak, aby bylo možné opravy úloh v rámci Prahy korektně sjednotit a úspěšné řešitele včas pozvat na 2. kolo. FO je soutěž, přijměte tedy, prosíme, tato pravidla. Po termínu odevzdání přestává být důvod tajit autorská řešení, proto již nelze opožděná řešení přijímat.
 3. Úlohy doručte do stanoveného data na adresu uvedenou v hlavičce či osobně tamtéž RNDr. J. Novotnému. Úlohy neúspěšných řešitelů však neposílejte.
 4. Prosíme Vás, abyste nám spolu s opravenými úlohami poslali či zanesli i tabulku se seznamem Vašich soutěžících studentů a čísel úloh, které odevzdali (hlavně pro potřeby naší kontroly). Slouží jako přihláška studentů do soutěže a budeme Vám vděční, pokud neopomenete vyplnit také e-mailový kontakt na sebe i na své studenty. E-mailový kontakt na studenty je velmi důležitý pro včasné doručení pozvánek na krajské kolo či vyhlášení výsledků. Údaje požadované v přihlášce nám samozřejmě můžete poslat i elektronicky (na webových stránkách Krajské komise), což je preferovaný způsob.
 5. Úspěšní řešitelé domácího kola postupují do 2. kola, tzv. krajského (celopražského). To se bude konat
  • 15. ledna 2016 pro kategorii A, resp.
  • 23. dubna 2016 pro kategorie B, C, D, resp.

  • Okresní kolo kategorií E, F proběhne 23. března 2016, resp.
  • Krajské kolo kategorie E proběhne 29. dubna 2016
 6. Podrobnosti obdrží úspěšní řešitelé v pozvánce a my Vás prosíme o jejich uvolnění z řádné výuky. Do krajského kola přihlašuje studenta referent FO na škole, o postupu rozhoduje výbor FO.

Dále bychom Vás rádi upozornili na důležité body:

 1. Studenti nechť opatří svá řešení hlavičkou (viz leták s úlohami).
 2. Prosíme, vysvětlete svým studentům, že řešení, která odevzdávají, mají jednak ukázat výsledek, k němuž se dobrali (pokud možno nejdříve obecně, pak se zadanými hodnotami), ale také stručně a jasně představit sled jejich úvah.
 3. Studenti nižších ročníků mohou řešit i kategorie, které příslušejí ročníkům vyšším. Doporučujeme motivovat studenty i k řešení úloh kategorie A, zejména z těchto důvodů:
  • Přibližně 50 nejlepších řešitelů z krajských kol postupuje do kola celostátního. Účast v něm už je skutečným profesionálním úspěchem studenta.
  • Z nejlepších řešitelů celostátního kola budou vybráni reprezentanti České republiky pro letošní Mezinárodní FO ve Svýcarsku.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za Vaši námahu a péči o mladé talenty Vám chceme poděkovat a Vašim studentům přejeme při řešení úloh hodně úspěchů a nově nabytých znalostí a dovedností.

S přáním dobrého roku a poděkováním za starost

Mgr. Lukáš Ledvina, předseda KK FO Praha

Úvodní dopis pro tisk (ve formátu pdf)

Adresa pro korespondenci

RNDr. Jiří Novotný, CSc.
ÚČJF MFF UK,
V Holešovičkách 2,
180 00 Praha 8

e-mail: praha@fyzikalniolympiada.cz